Támogatás

TÁMOGATÁSI SZABÁLYZAT

 

1. Az Ebesi Gyermekekért Alapítvány 1994-ben jött létre, 1998-tól mint közhasznú szervezet működik.

Alapítója az Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, amelynek képviselője a mindenkori igazgató.

 

Az Alapítvány céljai az alábbiakban foglalhatók össze:

 • iskolai oktatásfejlesztés
 • iskolai sportmozgalom, turisztika fejlesztése, természetjárás költségeinek támogatása
 • a gyermekek természeti környezetének gazdagítása, kulturális kikapcsolódási lehetőségeinek felkutatása, önálló táborhely megteremtése
 • öntevékeny csoportok jutalmazása
 • kiemelkedő tanulmányi, sporteredményeket elérő gyermekek és az őket felkészítő pedagógusok jutalmazása
 • az iskola tárgyi feltételeinek javítása, az oktatás színvonalának emelése
 •  

Az Alapítvány közhasznú céljainak elérése érdekében a következő közhasznú tevékenységeket folytatja:

 • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
 • kulturális tevékenység
 • környezetvédelem
 • sport (a munkaviszonyban és polgári jogi jogviszonyok keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével)

 

2. Az alapítványt héttagú kuratórium működteti, amelynek feladata anyagi források gyűjtése, és ezen források felhasználásával az alapítvány céljainak megvalósítása. Többek között lehetősége van egyéni kérelmek alapján kis összegű támogatások odaítélésére is.

 

3. A kuratórium felé támogatási kérelmet adhatnak be az iskolában dolgozó pedagógusok – az alapítványi célok figyelembevételével –  az intézménnyel tanulói jogviszonyban lévő diákok segítése céljából.

A támogatás összege maximum 20.000,-Ft/fő lehet.

 

4. A  kuratórium kéthavonta ülésezik, megtárgyalja a beérkezett kérelmeket és dönt a támogatásokról. Szükség esetén kikéri az alapító, a pedagógusok, főként az osztályfőnökök véleményét, javaslatát.

Sürgős kérelmek esetében a kuratórium elnöke és két másik kuratóriumi tag soron kívül döntést hozhat, összesen maximum 50.000,-Ft összeghatárig.

 

5. A kérelmeket írásban kell beadni, feltüntetve a kérelem tárgyát, idejét, a kérelmező nevét, a kért összeget, a kedvezményezett/kedvezményezettek nevét. A kérelmet papír alapon az alapítvány címére lehet eljuttatni, vagy bármelyik kuratóriumi tag részére személyesen lehet átadni. 

Javasoljuk, hogy használják az erre a célra készített nyomtatványunkat!

(LETÖLTÉS: Támogatási kérelem.doc (24 kB)

 Kérjük, hogy a dokumentumot kitöltve nyomtassa ki, írja alá, és úgy juttassa el Alapítványunkhoz!)

 

6. A kérelmek beadási határideje:

 • szeptember 15.
 • november 15.
 • január 15.
 • március 15.
 • május 15.

 

7. A kérelmezőnek az odaítélt összegről minden esetben az alapítvány nevére kiállított számlával kell elszámolnia:

Ebesi Gyermekekért Alapítvány
4211 Ebes, Széchenyi tér 5.